VD-ord

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC- tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar.

Vårt POC system består av högteknologiskt utvecklade testkort, förpreparerade med reagens för den biomarkör som testet avser att mäta, såsom hjärtmarkören högkänsligt troponin, och dels av ett innovativt flyttbart bordsinstrument som analyserar och läser av respektive testkort.

Under 2020 har vi framgångsrikt utvecklat POC systemet med den första biomarkören, högkänsligt troponin, vilket även gav upphov till att ytterligare två patentansökningar kunde lämnas in. Tack vare vår nya innovativa process kan blodprovstagningsröret nu integreras direkt i den automatiserade processen. Därmed förenklas arbetsflödet och flera manuella handhavandesteg såsom pipettering, centrifugering och spädning elimineras, dvs vårt system kan uppvisa en enkel och automatiserad process. Under året har vi även säkerställt en lyckad riktad nyemission som tillförde bolaget cirka 55 MSEK före emissionskostnader.

Ett strategiskt viktigt fokusområde har varit att identifiera och kontakta potentiella industripartners för att få tid att berätta om vår innovativa teknologi. Under fjärde kvartalet har vi inlett flera dialoger angående bolagets POC plattform. Det är mycket glädjande att responsen varit positiv från så många av dessa möjliga industripartners, vilka alla har önskemål om fortsatta diskussioner under 2021. Samtidigt har det uttryckts önskemål om att inkludera fler biomarkörer, förutom högkänsligt troponin, för att kunna testa fler markörer samtidigt sk multiplex.

Denna positiva återkoppling har gett bolaget en stark signal att utveckla fler biomarkörer än högkänsligt troponin på bolagets plattform. För att lyckas integrera alla individuella funktioner och vidareutveckla det existerande POC systemet med fler biomarkörer och multiplex kommer det att krävas planering, ytterligare resurser och investeringar, detta tillsammans med potentiella industripartners.

Under månaderna framöver är vår ambition för det första att genomföra en marknadsanalys för att kunna föreslå bästa vägen framåt för bolaget. För det andra, att tillsammans med potentiella industripartners utreda vilka ytterligare biomarkörer som ska utvecklas för vår plattform och vad som krävs för att kunna starta denna process. För det tredje kommer styrelsen tillsammans med TTP (The Technology Partnership) utvärdera hur mycket kapital, resurser och tid som kommer att krävas för att på en och samma plattform kunna starta tredje utvecklingssteget med högkänsligt troponin och även inkludera fler biomarkörer och multiplex. Sist men inte minst kommer bolaget förstärkas med en IR/PR funktion som ett led i att förbättra vår externa kommunikation och närvaro på sociala medier.

Jag ser fram mot 2021 där vi fortsätter bygga värde för att bolagets POC system ska bli så attraktivt som möjligt för framtida samarbetspartner och köpare.

Lund den 10 februari 2021

 

Ulf Bladin,

Verkställande direktör

Prolight Diagnostics AB

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.