VD ord

I takt med att allt fler personer efterfrågar covid-19 tester har myndigheter, politiker och sjukvård allt mer insett värdet av snabba och säkra POC tester (POCT) som kan utföras nära patienten. Vår bedömning är att allt eftersom marknadens efterfrågan ökar kommer allt fler kliniska tester att flyttas ut från de stora sjukhuslabben närmare patienten och behandlande vårdgivare. Därmed kommer behovet av säkra, precisa och högkvalitativa POCT att öka inom flera kliniska områden som ännu inte finns tillgängliga på dagens POC plattformar.

Under det andra kvartalet annonserade Siemens att de hade lyckats ta fram ett nytt CE märkt test för hjärtmarkören högkänsligt troponin på sin Atellica VTLi plattform. Denna produkt bygger på den tidigare plattformen, Minicare som Philips tog fram och som Siemens förvärvade. Det har tagit bolagen många år att utveckla detta test. Det är med andra ord en komplex, svår och resurskrävande process, att ta fram ett fungerande test för högkänsligt troponin på en POC plattform. Att Siemens fortsatt forska under så många år vittnar om hur högintressant och strategiskt viktigt det är för de globala aktörerna att komma in på denna stora marknad. Vidare är det ett kvitto på att Prolight Diagnostics har valt en väg med stort intresse från större aktörer.

Då Siemens ännu inte publicerat några kliniska data, produktkostnader eller lanseringsdatum för oss att ta ställning till och analysera, har vi ännu inte kunnat jämföra Siemens data och klinisk prestanda med våra egna. Vi ber därför att få återkomma i frågan så snart mer publik information finns. Oavsett är det positivt att vi får hjälp med att sprida den kunskap och nytta som POC system kan bidra med inom detta kliniska område. Vi bedömer att det kommer att öka både acceptansen och efterfrågan av POC system för potentiellt hjärtsjuka patienter inom vården.

I takt med att fler POC system lanseras på marknaden kommer det inte bara ställas krav på att ge precisa resultat och snabba svarstider utan även att priset för POC instrument och testkort är konkurrenskraftiga. Detta innebär i sin tur att produktionskostnaderna blir en allt viktigare faktor. Det kommer därför att bli oerhört intressant att få ta del av prissättningen för Atellicas instrument och testkort.

Tillsammans med vår teknologipartner TTP har vi försökt identifiera hur vi på bästa sätt kan hålla nere våra produktionskostnader och samtidigt lyckas uppgradera vår nuvarande plattform på ett kostnadseffektivt sätt för att kunna inkludera fler biomarkörer och kunna utföra fler tester samtidigt, sk multiplex. Även om vi idag har en mycket god likviditet i bolaget har vi tillsammans med TTP gjort bedömningen att det kommer att krävas ytterligare kapital för att driva denna utveckling i hamn. Vi fortsätter därför oförtrutet med arbetet att söka medfinansiering från potentiella industriella samarbetspartners snarast möjligt. Då den föreslagna vidareutvecklingen även skulle behöva integreras och koordineras med det tredje utvecklingssteget för högkänsligt troponin står styrelsen fast vid att starta detta utvecklingssteg så fort bolaget har fått tillräckligt starka indikationer från potentiella industriella partners om slutlig färdriktning.

För att globala, potentiella industriella partners och utländska investerare lättare ska få en bild av Prolight Diagnostics har vi under kvartalet lanserat en ny hemsida på svenska och engelska. Vi har även uppgraderat logotypen där bloddroppen vill förmedla att vår ambition är att kunna erbjuda tester med fler biomarkörer inom fler kliniska områden än enbart hjärta kärl, vilket den gamla logotypen fokuserade på. Glädjande nog har såväl flera aktieägare som internationella bolag givit oss positiv återkoppling om vår nya hemsida.

Sammanfattningsvis är vår ambition fortfarande att etablera samarbete med en potentiell industriell partner för vidareutveckling av vårt Micro Flex system. Samtidigt bevakar vi även utvecklingen av nya teknologier och utvärderar om någon av dessa skulle kunna stärka och komplettera vårt erbjudande. Målsättningen är att Prolight Diagnostics ska bli ett helt unikt bolag inom POCT.

Lund i augusti 2021

Ulf Bladin
VD Prolight Diagnostics AB (publ)