VD ord

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point-of-care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument. Detta kan göras på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar som därmed möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar.

Under första kvartalet har fokus fortsatt legat på att ta fram en strategi för hur det tredje utvecklingssteget, vidareutveckling av instrument och testkort hos TTP (The Technology Partnership) ska äga rum på bästa sätt. Samtidigt har dialogerna med ett antal potentiella industriella partners fortsatt.

Som tidigare nämnts har det uttryckts önskemål om att inkludera fler biomarkörer än högkänsligt troponin på vår plattform och att kunna testa fler markörer samtidigt, så kallad multiplex. Denna marknadsanpassade vidareutveckling kommer att  innebära en förändring av vårt POCT system. Detta innebär i sin tur  att vi inte har kunnat påbörja det tredje utvecklingssteget ännu då denna process kommer att bli direkt integrerad med den föreslagna vidareutvecklingen.

Då en av styrelsens främsta uppgifter är att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering har styrelsen tillsammans med vår partner TTP tagit fram en investeringsplan för hur mycket kapital, resurser och tid som kommer att krävas för att på en och samma plattform kunna starta det tredje utvecklingssteget med högkänsligt troponin med flera biomarkörer och multiplex. Även om Prolights likviditet idag är god skulle det inte räcka för att självständigt kunna finansiera denna omfattande marknadsanpassade vidareutveckling. Styrelsen har därför kommit fram till att bolaget måste ha en medfinansiär, företrädesvis från en av de industriella samarbetspartners som föreslagit denna vidareutveckling, innan ett sådant investeringsintensivt projekt kan inledas.

Bolaget för fortsatta samtal med potentiella samarbetspartners med ambitionen att snarast möjligt besluta om vilka ytterligare biomarkörer som skulle kunna utvecklas på vår plattform och vad som skulle krävas för att starta denna process, men vi har ännu inte fått några definitiva svar. Vi gör vårt yttersta för att påskynda denna process, men måste samtidigt acceptera att beslut från en potentiell samarbetspartner tar tid. Vi återkommer med mer information så snart vi har något nytt att kommunicera.  Sammanfattningsvis är vi fortsatt mycket fokuserade på att bygga ett långsiktigt aktieägarvärde i bolaget. 

Lund den 5 maj 2021

Ulf Bladin, Verkställande direktör
Prolight Diagnostics AB