Historik

Prolight Diagnostics grundades år 1999 i Lund av Masoud Khayyami, doktor i Kemi vid Lunds universitet. Målsättning var att utveckla ett diagnostiskt test som snabbt kunde avgöra om en patient drabbats av hjärtinfarkt, med Point-of-care Test. Genom att mäta ämnen som avges från hjärtat i blodet under den akuta hjärtinfarktfasen kan snabb diagnos fastställas. Sedan dess har utvecklingen av POCT framskridit. Prolight Diagnostics har fokuserat på att utveckla ett system för biomarkören Troponin, en markör som mäter om en patient drabbats av hjärtinfarkt. Vi har fått indikationer av marknaden att utveckla vår POC plattform till att omfatta fler biomarkörer. Vårt flexibla testsystem kan därför komma att modifieras för att i framtiden även kunna mäta markörer inom exempelvis cancer, inflammation, stroke m fl.

2020

Patentansökan inskicad som är baserad på en innovativ lösning för att kunna använda provtagningsröret för blodinsamling, från exempelvis armvecket, direkt i den automatiserade processen. Därmed undviks att manuellt överföra blod i bestämd mängd, via t ex pipettering, från provtagningsröret till testkortet innan detta sätts in i instrumentet för analys. Detta innebär färre handhavandesteg och en enklare, snabbare och robustare hantering.

Ulf Bladin tillträder som ny VD.

En riktad nyemission genomförs och bolaget tillförs cirka 55 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Utvecklingssteg 2 av Prolight Diagnostics utveckling av instrument och testkort har genomförts med positiva resultat. Två prototypinstrument och mer än 200 testkort har utvärderats av TTP (The Technology Partnership plc). Alla individuella funktionella processer, "core functionality", som är nödvändiga för att kunna testa högkänsligt troponin på bolagets point-of-care plattform har fungerat väl, för såväl instrument som för testkort.

2019

Två nya patentansökningar relaterade till metod och applikation har inlämnats av teknologipartnern TTP för Prolights räkning till "The Intellectual Property Office" i Storbritannien.

Ytterligare en ansökan skickas in vilken baseras på en höginnovativ lösning för att separera ut plasma från helblod. Separationen genomförs med mycket hög precision och i Point-of-care format - separationen kräver alltså mycket litet fysiskt utrymme och görs på kort tid.

En riktad emission genomförs som tillför bolaget cirka 21,2 miljjoner kronor före transaktionskostnader.

2018

PLD Micro Flex plattformen där Micro ELISA teknologin från Prolight Diagnostics komineras med TTP:s microflödesteknologi uppvisar förväntad prestanda, robusthet och pålitlighet.

Målen för utvecklingssteg 1 har uppnåtts. Styrelsen ger positivt besked att påbörja utvecklingssteg 2.

Instrumentdesignen börjar ta form med fokus på säkerhet och lätthanterlighet för användaren. Flertalet i instrumentet ingående komponenter är nu valda.

2017

Bolaget listas på NGM Nordic MTF.

2016

Prolight startar utvecklingen av en ny testplattform, ”PLD Micro Flex” baserad på Prolights Micro ELISA i kombination med TTPs Flex membrane. Ambitionen är att skapa en plattform med hög testprestanda och flexibilitet. 

2015

Intensifiering av arbetet och nya möjligheter - Utvecklingssteg 1

I ljuset av ett ökat intresse och acceptans av POCT tester inom flertalet kliniska områden beslutade bolaget att intensifiera arbetet, och undersöka möjligheter till vidareutveckling av konceptet.

Det visade sig att TTP under mellantiden utvecklat en teknologi för andra applikationer, flex membrane, som innebär att man mellan sammansvetsade plastskikt kan skapa reaktionskammare där man kan mäta substanser med hög noggrannhet, eftersom flödet av reagenser kan kontrolleras med hög precision. Man har även möjlighet till parallell mätning av flera ämnen, och instrumentkonstruktionen är enklare. Teknologin är patenterad.

2013

Patent registreras i flera europeiska länder. 

2010

Patent registreras i USA.

2005

Tekniken som bygger på ELISA teknologi i miniatyrformat patenterades i Sverige.
Tillverkningskostnad och marknadsacceptans bedömdes som ofördelaktig och vidare investeringar och utvecklingsarbete minimerades.

2002

Ett samarbete med The Technology Partnership, (TTP), baserat i Cambridge UK etableras. Den första prototypen ”lab-on-a card” togs fram. Ett engångschip i kreditkortsstorlek där alla kemiska reaktioner utfördes. För att driva reaktionerna i kortets olika reaktionskamrar och kanaler, pumpades vätskorna fram mekaniskt. Det påvisades att metoden fungerade. Plattformen lämpade sig som tänkt för Point-of-care testning (POCT ).

1999

Prolight Diagnostic grundas.