Bakgrund

 • 1999

  Prolight Diagnostic grundas

  Företaget grundades 1999 i Lund av Dr Masoud Khayyami. Målsättningen var att utveckla ett diagnostiskt test som på kort tid kunde avgöra om en patient drabbats av hjärtinfarkt, genom att mäta ämnen som friges från hjärtat i blodet under den akuta fasen.

 • 2001

  Tidig utveckling

  Under den tidiga utvecklingsfasen etablerades samarbete med en Skandinavisk tillverkare av microchip i hårdplast. Microchipen innebar ett enklare och snabbare alternativ till mätning av ämnen i blod jämfört med att utföra analysen i provrör. Tester i samarbete med Lunds Universitiet gav positiva resultat och baserat på dessa beslutade Prolight att söka samarbete för vidareutveckling av teknologin.

 • 2002

  Samarbete med The Technology Partnership

  Under 2002 etablerades ett samarbete med The Technology Partnership, (TTP), baserat i Cambridge UK. Företaget har hög teknologisk kompetens och arbetar med ledande Life Sciences bolag. Under året togs den första prototypen ”lab-on-a card” fram; ett engångs chip i kreditkortsstorlek, där alla kemiska reaktioner utfördes. För att driva reaktionerna i kortets olika reaktionskamrar och kanaler, pumpades vätskorna fram mekaniskt.

  Man kunde påvisa att metoden fungerade s.k., ”proof of principle”. Plattformen lämpade sig som tänkt för Point of Care testning (POCT ). POCT testning karaktäriseras av tester utförda nära patienten utanför sjukhuslaboratoriet, med mobila instrument som ger snabba resultat.

 • 2005

  Patent i Sverige

  Metoden / Tekniken patenterades i Sverige och bygger på ELISA teknologi i miniatyrformat, där man mäter de kemiska reaktionerna genom kemisk strålning, så kallad kemoluminicens. Hög strålning innebär hög halt av ämnet man vill mäta och vice versa.

  Tillverkningskostnad och marknadsacceptans bedömdes vid tiden som ofördelaktig och vidare investeringar och utvecklingsarbete minimerades.

 • 2010

  Patent i USA

 • 2013

  Patent i Europeiska länder

 • 2015

  Intensifiering av arbetet och nya möjligheter

  I ljuset av ett ökat intresse och acceptans av POCT tester inom flertalet kliniska områden beslutade Prolight under 2015 att intensifiera arbetet, och undersöka möjligheter till vidareutveckling av Prolights konceptet.

  Det visade sig att TTP under mellantiden utvecklat en teknologi för andra applikationer, flex membrane, som innebär att man mellan sammansvetsade plastskikt kan skapa reaktionskammare där man kan mäta substanser med hög noggrannhet, eftersom flödet av reagenser kan kontrolleras med hög precision. Man har även möjlighet till parallell mätning av flera ämnen, och instrumentkonstruktionen är enklare. Teknologin är patenterad.

 • Maj 2016

  Utvecklingavtal med TTP för PLD Micro Flex

  Prolight startar utveckling av en ny testplattform, ”PLD Micro Flex” baserad på Prolights Micro ELISA, i kombination med TTPs Flex membrane, för att skapa en plattform med hög testprestanda och flexibilitet. Ett utvecklingsavtal är tecknat med TTP, med väl definierade milstolpar, och avser startas när finansiering för projektets första fas finns på plats.

 • Oktober 2016

  Patent i USA

  Under hösten beviljade amerikanska patentverket en kompletterande ansökan om patentskydd för bolagets egen utvecklade Elisa - teknologi, ett viktigt komplement till tidigare godkända patent i Sverige och ett tiotal andra Europeiska länder.

 • Januari 2017

  Påbörjat utvecklingsarbete med TTP

  I början av januari påbörjades utvecklingsarbetet mellan The Technology Partnership, TTP, och Prolight Diagnostics AB, enligt överenskommen plan, för att möta uppsatta milstolpar, mål och tidslinjer.

 • Mars 2017

  Listning på NGM Nordic MTF

  Nordic Growth Market NGM AB listar Prolight Diagnostics AB (publ) aktier och teckningsoptioner på Nordic MTF med första handelsdag den 31 mars 2017.

 • December 2017

  Micro Flex plattformen uppvisar förväntad prestanda, robusthet och pålitlighet

  Vi kan konstatera att den nya Point of Care plattform, där vi kombinerar Micro ELISA teknologin från Prolight Diagnostics med TTP:s microflödesteknologi uppvisar förväntad prestanda, robusthet och pålitlighet i dess nuvarande form.

 • Mars 2018

  Start av fas 2

  Efter att ha uppnått målen för fas 1, samt adderat ytterligare kemiskt och tekniskt optimeringsarbete har styrelsen nu beslutat att starta nästa utvecklingsfas, fas 2.

 • Juni 2018

  Årets bästa notering för mikrobolag i kategorin kursutveckling

  SvD Börsplus IPO -guide granskar samtliga svenska börsnoteringar. 2017 börsnoterades 103 mikrobolag. Från teckningskurs och framåt, (brytpunkt är 12 månader efter notering eller senast den 18 maj för 2017 års noteringar), steg Prolights aktie med 451,6 procent. Detta är bäst i klassen och överskrider vida den genomsnittliga IPO-avkastningen på -25,6 procent för mikrobolag. Rådgivare var G&W Fondkommission.

 • Augusti 2018

  Verifiering av användares hanteringskrav

  För att säkerställa att den tänkta hanteringen av systemet, och dess specifikationer är i linje med användarkraven, har presumtiva brukare intervjuats i UK och Tyskland. Länderna är två av de största Point of Care marknaderna i Europa. Värdefull information ur ett handhavande perspektiv har erhållits.          

 • Oktoberi 2018

  Ny instrumentdesign

  Instrumentdesignen börjar ta form med fokus på säkerhet och lätthanterlighet för användaren, i kombination med ett modernt uttryck. Ytterligare mindre justeringar kan komma att ske. Flertalet i instrumentet ingående komponenter är nu valda.          

 • Februari 2019

  Organisationsförändring och kunskapsförstärkning

  Prolight har nu engagerat ytterligare specialistkompetens för att förstärka bolagets fortsatta utveckling. För projektets nu pågående operativa delar kopplade till produktutvecklingen har Prolight engagerat ett konsultbolag med internationell specialistkompetens inom vårt fokusområde. Bolaget besitter resurser som har mångårig erfarenhet både vad gäller högkänsligt troponin specifikt, och inom POCT-området generellt, utifrån tidigare arbete med både start-ups och stora multinationella bolag. Den breda specialistkompetensen innefattar bl.a. mycket god kännedom om målgruppen, industriell utveckling och marknadsföring, vilket ytterligare väsentligt breddar Prolight Diagnostics kunskapsbas.        

 • Mars 2019

  Marknadsundersökning slutförd

  Vi har nu slutfört en marknadsundersökning där vi intervjuat beslutsfattare inom vårt fokusområde. Intervjuerna har utförts både enskilt och i grupp, där Point of Care koordinatorer och specialistläkare inom kardiologi och akutvård har gett sina synpunkter på vårt produktkoncept, både övergripande och i detalj. Studien är gjord i UK, en av de största POC marknaderna i Europa som även är tongivande i internationella sammanhang. Undersökningen visar att tänkta målgrupper och beslutsfattare delar vår uppfattning om det kommande systemets fördelar, efter färdigställd utveckling.        

 • Maj 2019

  Två nya patentansökningar

  De senaste månadernas arbete med att utveckla Prolights banbrytande plattform inom point-of-care diagnostik för i första hand diagnos av hjärtinfarkt har resulterat i flera väsentliga framsteg. Resultaten har gett nya och värdefulla data baserat på innovativ utveckling av analysprocessen. Utvecklingen har lett fram till två nya patentansökningar relaterade till metod och applikation, vilka nu inlämnats av teknologipartnern TTP för Prolights räkning till "The Intellectual Property Office" i UK. Det är bolagets bedömning att dessa framsteg väsentligt ökar produktens kommersiella värde.

 • September 2019

  Patentansökan

  Ansökan baseras på en höginnovativ lösning för att separera ut plasma från helblod. Separationen genomförs med mycket hög precision och i Point of Care format - separationen kräver alltså mycket litet fysiskt utrymme och görs på kort tid. Detta är en mycket viktig komponent tillsammans med andra tekniska nyheter i vårt Point of Care system för mätning av högkänsligt troponin.

 • Oktober 2019

  Riktad emission genomförs

  Den riktade emission som kommunicerades i september och tecknades av ett fåtal kvalificerade investerare har slutgiltigt genomförts. Nyemissionen tillför Bolaget ca 21,2 MSEK före transaktionskostnader.

 • Mars 2020

  Återupptagna instrumentleveranser

  Vi får nu leveranser av instrumentdelar från leverantörer som åter öppnat sin tillverkning efter att tidigare restriktioner till följd av Covid- 19 har upphört. Liksom de flesta länder har myndigheterna i UK gått ut med riktlinjer vad gäller hantering och förebyggande åtgärder för att minimera spridningen av Covid -19 . En del personer knutna till Prolights projekt, är pga detta just nu förhindrade från att arbeta i labbmiljö. Vår samarbetspartner TTP planerar kontinuerligt för sådana scenarios för att så långt möjligt säkra att utvecklingslaboratoriet kan fortsätta sin verksamhet utan att utgöra en hälsorisk eller påverka utvecklingstakten.

 • April 2020

  Patentansökan

  Ansökan baseras på en innovativ lösning för att kunna använda provtagningsröret för blodinsamling, från exempelvis armvecket, direkt i den automatiserade processen. Man undviker därmed att manuellt behöva överföra blod i bestämd mängd, via tex pipettering, från provtagningsröret till testkortet innan detta sätts in i instrumentet för analys. Detta innebär färre handhavandesteg och därmed en enklare, snabbare och robustare hantering. De flesta metoder som finns på marknaden idag kräver hantering av detta steg i någon form, vilket vi nu har eliminerat.

 • Juni 2020

  Ny VD

  Maria Holmlund slutar som VD för Prolight Diagnostics, för att gå i pension. Hon efterträds av Ulf Bladin, tidigare styrelsemedlem i Prolight Diagnostics.

 • Augusti 2020

  En riktad nyemission genomförs

  Bolaget genomför en riktad nyemission och tillförs därigenom cirka 55 miljoner kronor.

 • Augusti 2020

  Prolight avslutar produktutvecklingen i fas 2 och inleder planeringen av fas 3

  Fas 2 av Prolight Diagnostics utvecklingsfas av instrument och testkort har genomförts med positiva resultat. Två prototypinstrument och mer än 200 testkort har utvärderats av TTP (The Technology Partnership plc). Alla individuella funktionella processer, "core functionality", som är nödvändiga för att kunna testa högkänsligt troponin på bolagets point-of-care plattform har fungerat väl, för såväl instrument som för testkort.