Affärsmodell

Företagets strävan är att under utvecklingsfasens tredje steg skapa samarbete med en eller flera potentiella industriella aktörer alternativt sondera möjligheterna för en utlicensiering eller avyttring. Vid ett samarbete förväntas intäkter komma genom försäljning av testkort (förbrukningsvara) och instrument.