Om oss

Om Prolight

Stöd för prioritering skapar bättre patientflöde

Prolight Diagnostics utvecklar Point-of-care (POC) system. POC innebär att diagnostisering görs med ett enkelt blodprov med ett mobilt instrument. Provtagning sker nära patienten, på patientvårdande enheter såsom exempelvis vårdcentraler samt äldreboenden.

Med Prolight Diagnostics POC system kan vårdgivare fokusera på att implementera rätt behandling istället för att lägga kritisk tid på att vänta på testresultat från laboratorium. Tekniken möjliggör patientnära testning och snabba provsvar.

Ambitionen är att provsvaren ska vara tillgängliga för läkare inom 10 minuter. Detta innebär att rätt behandling snabbt kan implementeras. Patienter som behöver snabb och akut vård kan prioriteras i ett tidigt skede. Detta skapar ett bättre patientflöde.

Utifrån analysen kan läkaren snabbt bedöma om en patient, som kanske befinner sig på en vårdcentral eller akutmottagning, ett äldreboende eller på en intensivvårdsavdelning, har fått exempelvis en hjärtinfarkt eller ej. Genom att provtagning och analys sker nära patienten kan sjukvårdens resurser rädda liv när de prioriteras till rätt patient.

Patientflöde

Unik innovation

Vi har utvecklat POC systemet med den första biomarkören, högkänsligt troponin. Genom vår nya innovation kan blodprovstagningsröret integreras  direkt i den automatiserade processen. De manuella steg som finns i de flesta metoder på marknaden idag, som pi­pettering, centrifugering och spädning kan därmed elimineras.  

Vår målsättning är att kunna erbjuda en enkel, flexibel och automatiserad analysprocess.

Vision & strategi

Vision

Prolight Diagnostics POCT system ska bidra till att sjukvården ska kunna ställa snabba och säkra diagnoser och kunna erbjuda effektiv vård till rätt patienter. Vi vill erbjuda vår plattform till företag med globala försäljningsorganisationer som adresserar relevanta POCT segment.

Strategi

Prolight Diagnostics utvecklar ett nytt, flexibelt POCT system med sjukhuslabprecision för att läkare snabbt och säkert ska kunna ställa korrekt diagnos. Ambitionen är att erbjuda adekvat behandling redan när patienten undersöks på exempelvis en vårdcentral, äldreboende eller akutmottagning. 

Inledningsvis har vi fokuserat på biomarkören högkänsligt troponin som ställer höga precisionskrav och som har mycket stor global försäljningspotential. Vi vill även vara lyhörda för att utvärdera önskemål från marknaden att inkludera flera biomarkörer på vår plattform om de är strategiskt och ekonomiskt gynnsamma alternativ. 

För att möta önskemålen från potentiella samarbetspartners om att inkludera flera biomarkörer i vår plattform beslutade styrelsen att invänta en utvecklingsplan från TTP innan investeringar i det tredje utvecklingssteget med enbart högkänsligt troponin påbörjas. För att lyckas integrera alla individuella funktioner och vidareutveckla det existerande POC systemet med multiplex kommer det att krävas planering, ytterligare resurser och investeringar, detta tillsammans med potentiella industripartners.

Ambition

Ambitionen är att analyser med Prolight Diagnostics POC plattform ska erbjuda samma precision som analyser på centrala laboratorier, men med en betydligt kortare analystid. Vårt system har ambitionen att ge ett analyssvar efter cirka 10 minuter. Detta kan jämföras med analyser som skickas till de traditionella laboratorierna, där resultat kan dröja timmar, upp till dagar innan resultat finns tillgängligt för läkare.