Styrkor

 • Mobilt
  - kan genomföras vid sjukhussängen, på vårdcentralen, akutenheten, i primärvården eller på intensivvårdsavdelningen.

 • Tids- och kostnadseffektivt
  - proverna behöver inte skickas till labratorium för analys vilket sparar tid. Att snabbt upptäcka eller tidigt utesluta exempelvis hjärtinfarkt innebär möjlighet att ge snabbare vård, onödiga sjukhusvistelser kan undvikas och stora vårdkostnader kan sparas in.

 • Kräver oftast inte specifik kompetens
  - till skillnad från de stora sjukhuslaboratoriernas ofta tekniskt krävande utrustning.

 • Snabb och tillförlitlig
  - ambitionen med systemet är att kunna ge analyssvar efter cirka 10 minuter. Analysen kan bidra till säkrare patientprioriteringar och förbättrat patientflöde.

 • Teknologin möjliggör bredd
  - teknologin som utvecklas möjliggör flera tillämpningar inom exempelvis cancer, trauma och inflammation.

 • Integration
  - instrumentet utvecklas för att kunna kopplas upp för export av testresultat till exempelvis patientjournaler.

 • Bidrar till minskad arbetsbelastning
  - vid akuta enheter är personalens förmåga att vara effektiv och korrekt av stor vikt. Snabb diagnostik med POCT innebär att patienter i behov av snabboch akut vård kan prioriteras i ett tidigt skede. Det skapar ett bättre patientflöde då patienterna snabbare blir diagnostiserade och behandlade.

 • Patientnära analyser 
  - Prolight Diagnostics POC system innebär att vårdgivare kan utföra diagnostiseringen direkt vid patientens sida.

 • Frigör sjukhusplatser
  - snabba diagnoser innebär att sjukvården snabbt kan sålla ut patienter som inte är i behov av akut vård.