Stämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden samt behandlas andra lagstadgade ärenden.

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Prolight Diagnostics, kallades till årsstämma fredagen den 20 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset genomfördes stämman via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär poströstning

Valberedningens fullständiga förslag