Stämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden samt behandlas andra lagstadgade ärenden.

Extra bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 4 augusti 2022. Styrelsen beslutade att stämman skulle genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. 

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning

Aktieägares förslag till incitamentsprogram för styrelsen

Styrelsens förslag till incitamentsprogram för anställda

Styrelsens förslag till incitamentsprogram för ledande befattningshavare.