Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2016 kl. 16.00, i Stockholm hos Kanton, Grev Turegatan 35, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 juni 2016, dels senast klockan 16.00 den 8 juni 2016 anmäla sig skriftligen till Prolight Diagnostics AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, eller per telefon 046-16 20 70 eller per e-post till info@prolightdiagnostics.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 8 juni 2016 då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats.

Förslag till dagordning:
   1. Stämman öppnas.
   2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
   3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
   4. Godkännande av dagordning.
   5. Val av en eller två justeringsmän.
   6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
   7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
   8. Beslut om
       a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
       b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
       c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
   9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
   10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
   11. Val av styrelse och revisor.
   12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
   13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
   14. Beslut om incitamentsprogram genom emission av optioner.
   15. Stämman avslutas.

Förslag avseende punkten 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.
Förslag avseende punkt 9
Förslaget är att 5 - 7 styrelseledamöter skall väljas. Ingen suppleant. En revisor utan suppleant.
Förslag avseende punkt 10
Förslaget är att styrelsearvoden skall utgå med ett basbelopp till ledamot och två basbelopp till ordförande.
Förslag avseende punkt 11
Förslaget är omval av sittande styrelse. Eventuellt nyval av en eller två ledamöter. Till revisor föreslås omval av Andreas Brodström, Mazars.
Förslag avseende punkt 12
Förslag är att bolagsordningen ändras avseende § 4 så att aktiekapitalet ändras till lägst 2 150 000 kr och högst 8 600 000 kr. Förslag är att bolagsordningen ändras avseende § 5 så att antal aktier ändras till lägst 21 500 000 st och högst 86 000 000 st.
Förslag avseende punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om, vid ett eller flera tillfällen, emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 60 miljoner aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.
Förslag avseende punkt 14
Christer Fåhreaus (Fårö Capital AB), som är en av huvudägarna i bolaget, föreslår att årsstämman beslutar att införa ett incitamentsprogram för styrelsen samt ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter samt ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget på nedanstående villkor ("Incitamentsprogram 2016/2020").

Förslagsställarna finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att styrelseledamöter samt ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna och övriga nyckelpersonerna och resultera i en ökad intressegemenskap med ägarna i Bolaget. Vidare är det Förslagsställarnas uppfattning att Incitamentsprogram 2016/2020 ökar förutsättningarna för Bolaget att kunna behålla och rekrytera kvalificerade styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner.

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 4 000 000 teckningsoptioner enligt följande villkor:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseledamöter, VD och medlemmar av Bolagets advisory board med den fördelning som kommer att presenteras senast två veckor före stämman. Överteckning kan inte ske. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att ge styrelsen samt ledande befattningshavare och nyckelpersoner en möjlighet att förvärva aktier i Bolaget vilket förväntas öka engagemanget hos dem och ge en positiv värdeutveckling i Bolaget som deltagarna därmed kan bli delaktiga i.

   a) Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista från och med 1 december och till och med 10 december 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
   b) För varje teckningsoption som tecknas skall den teckningsberättigade betala 0,05 kronor, vilket anses motsvara marknadsvärdet för en teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Betalning för tecknade teckningsoptioner skall i sin helhet erläggas kontant senast den 11 december 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.
   c) Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 400,000 kronor.
   d) Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 1 kronor. e) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den dag då teckningsoptionerna registrerades vid Bolagsverket till och med den dag som infaller fyra år därefter.
   f) Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
   g) Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkterna 12-13 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt punkten 14 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Magistratsvägen 10 i Lund från och med den dag som följer av aktiebolagslagen och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer också att finnas på bolagets hemsida.

Lund i maj 2016

Prolight Diagnostics AB (publ)
STYRELSEN

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.