Nyheter

Särskild upplysning i revisionsberättelsen

Prolight Diagnostics AB offentliggjorde den 2 april 2020 klockan 15:49 CEST bolagets årsredovisning för 2019. Bolaget kompletterar det tidigare pressmeddelandet med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

Årsredovisningen i sin helhet samt revisionsberättelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Som framgår i förvaltningsberättelsen under risker och osäkerhetsfaktorer och not 8 väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut, har Covid-19 pandemin försenat utvecklingsprojektet, ger eventuellt begränsade möjligheter till kapitalanskaffning samtidigt som tillräckligt med kapital måste finnas i bolaget för styrelsens strategibeslut framåt.

Om inte bolaget tillförs kapital i tillräcklig omfattning, kan det medföra att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

Bolagets kommentar

Prolight har tyvärr som många andra företag påverkats av Coronavirusets globala spridning. Detta skedde först genom nedstängningar av leverantörers fabriker i Kina och sedan genom Storbritanniens regler kring hantering och förebyggande åtgärder mot spridningen. Dessa regler har delvis förhindrat personer knutna till Prolights projekt att arbeta i labbmiljö.

Prolight gör tillsammans med samarbetspartnern TTP allt bolaget kan för att mildra påverkan på projektet, och därmed fortsätta framstegen mot ett avslutande av fas 2. Styrelsen utvärderar olika alternativ av finansiering för att säkerställa bolagets finansiella ställning på lång och kort sikt.

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.45 den 6 april 2020.

Om Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s.k. Point of Care testning (POC). POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "Micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området POCT estimerades 2018 till mellan 18 och 24 miljarder USD och är i stark tillväxt.

Filer för nedladdning
2020-05-20
Regulatorisk

Prolight Diagnostics AB höll onsdagen den 20 maj 2020 klockan kl. 10.00 årsstämma, hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

2020-05-14
Regulatorisk

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för Q1 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se

2020-04-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 10.00 hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistreringen börjar kl. 09.30.

2020-04-15
Regulatorisk

Maria Holmlund har av personliga skäl beslutat att avsluta sitt uppdrag som VD för Prolight Diagnostics AB, hon går i pension. Hon kvarstår i tjänst till halvårsskiftet.

2020-04-06
Regulatorisk

Prolight Diagnostics AB offentliggjorde den 2 april 2020 klockan 15:49 CEST bolagets årsredovisning för 2019. Bolaget kompletterar det tidigare pressmeddelandet med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

2020-03-19
Regulatorisk

Vi får nu leveranser av instrumentdelar från leverantörer som åter öppnat sin tillverkning efter att tidigare restriktioner till följd av Covid- 19 har upphört.

<<
1
2
3
...
10
>>

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.