Nyheter

Prolight Diagnostics företrädesemission tecknades till ca 94 procent

Prolight Diagnostics AB (publ) har i juni 2018 genomfört en företrädesemission vilket tillför bolaget ca 37,4 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Prolight Diagnostics AB:s (publ) företrädesemission att totalt 16 622 445 units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 94,0 procent. 7 531 947 units, ca 17,0 MSEK, motsvarande cirka 42,6 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. 1 231 406 units tecknades utan företräde, motsvarande cirka 7,0 procent av erbjudna units. 6 347 977 units tecknades av emissionsgaranterna i transaktionen upp till den garanterade delen av erbjudandet, vilket motsvarar ca 35,9 procent av totalt erbjudna units.

Garanterna i transaktionen kvittar sin ersättning mot units till motsvarande villkor som i emissionen, vilka ingår i ovanstående med 1 511 115 units.

Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 1 662 244,5 kronor till 9 325 183 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 93 251 830 stycken efter emissionens registrering vid Bolagsverket. Smärre justeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Avräkningsnotor skickas ut idag och samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i transaktionen och Aqurat FK AB är emissionsinstitut.

Bolagets VD Maria Holmlund kommenterar: "Emissionen innebär att Bolagets utveckling kan fortskrida med full kraft och utan tidsmässigt avbräck. De hittills uppfyllda milestones vi kommunicerat visar tydligt att vi är på rätt väg och på tidsplanen. Hjärtmarkörer är med den teknologi vi utvecklar tillsammans med TTP, ett mycket viktigt område som kan komma att rädda många liv och spara stora kostnader för sjukvården. Det är glädjande att notera att det finns ett betydande intresse för vårt bolag. Vi ser med tillförsikt och stora förhoppningar fram mot resten av 2018 och 2019."

26 juni 2018

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se 

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl.13.50 den 26 juni 2018.

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.

2016-12-09

Styrelsen i Prolight Diagnostics AB fattade den 4 november 2016, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 31 070 849 aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt med en uttalad ambition att erhålla teckningar från allmänheten som ett led i att uppnå god spridning i ägandet. Teckningskursen var 0,75 kr per unit. Emissionen tecknades till ca 90 % inkluderande garantikonsortiet som tas i anspråk och medför att emissionen inbringar ca 21 Mkr. Därutöver genomförs en riktad emission till motsvarande villkor som inbringar 1,85 Mkr. Avtalade kvittningar av ersättningar till garanterna i garantikonsortiet genomförs med 3 384 000 units.

2016-12-02
Regulatorisk

Prolight Diagnostics AB höll torsdagen den 1 december klockan 16.00 2016 extra bolagsstämma på Grev Turegatan 35, c/o Kanton, 114 38 Stockholm.

2016-11-14

Den 4 november 2016 tog styrelsen i Prolight Diagnostics AB (publ) beslut om att genomföra en partiellt garanterad företrädesemission med spridning till allmänheten inför planerad listning på NGM Nordic MTF.

2016-09-29

Prolight Diagnostics meddelade idag att Maria Holmlund har utsetts till ny verkställande direktör för Prolight Diagnostics. Hon tillträder omgående.

2016-05-23

PLD har den 18/5 2016 tecknat avtal med The Technology Partnership PLC, TTP - för utveckling av PLD POCT plattform.

2016-05-01

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2016 kl. 16.00, i Stockholm hos Kanton, Grev Turegatan 35, Stockholm.

2016-03-16

PLD avser utveckla en Point Of Care Test, POCT (patientnära) plattform som mäter upp till fyra biomarkörer i blod och andra kroppsvätskor med laboratorieprecision på mindre än 10 minuter. Dessa egenskaper gör systemet helt unikt. Systemet består av en portabel läsare samt testspecifika kort. Den potentiella marknaden inkluderar förutom rena POCT även tester som normalt skickas till laboratorium p.g.a. den höga precisionen vid mätning.

<<
1
...
5
6
7

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.