Nyheter

Prolight avslutar produktutvecklingen i fas 2 och inleder planeringen av fas 3

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Fas 2 av Prolight Diagnostics utvecklingsfas av instrument och testkort har nu genomförts med positiva resultat. Två prototypinstrument och mer än 200 testkort har utvärderats av TTP (The Technology Partnership plc). Alla individuella funktionella processer, "core functionality", som är nödvändiga för att kunna testa högkänsligt troponin på bolagets point-of-care plattform har fungerat väl, för såväl instrument som för testkort.

"Vi är mycket nöjda över att kunna meddela att fas 2 i produktutvecklingen av instrument och testkort hos TTP har avslutats med positiva resultat. Detta är en förutsättning för att nå gynnsamma avtal vid kommande förhandlingar med potentiella samarbetspartners och licenstagare" sammanfattar bolagets styrelseordförande Masoud Khayyami.

Nu inleds planeringen av fas 3 som inkluderar validering av point-of-care systemet med kliniska prover i en klinisk miljö. I anslutning till att den kliniska valideringen inleds kommer även alla individuella funktioner att integreras i instrument och testkort. Vidare kommer externa intressenter inom sjukvård samt utvalda industriella aktörer erbjudas möjlighet att utvärdera systemet vilket ger utrymme för eventuella finjusteringar.

"Som nytillträdd VD är jag mycket glad åt att kunna planera och initiera fas 3, den sista fasen i systemets utveckling. Parallellt är min ambition att identifiera rätt partner och tagare för Prolights produkter" säger VD Ulf Bladin.

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Ulf Bladin (VD), telefon: +46 (0)72 858 40 88.

E-post: ub@prolightdiagnostics.se

Hemsida: http://www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.35 den 19 augusti 2020.

Om Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, intensivvårdsavdelningar etc. vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området uppgick 2017 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

2020-05-20
Regulatorisk

Prolight Diagnostics AB höll onsdagen den 20 maj 2020 klockan kl. 10.00 årsstämma, hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

2020-05-14
Regulatorisk

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för Q1 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se

2020-04-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 10.00 hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistreringen börjar kl. 09.30.

2020-04-15
Regulatorisk

Maria Holmlund har av personliga skäl beslutat att avsluta sitt uppdrag som VD för Prolight Diagnostics AB, hon går i pension. Hon kvarstår i tjänst till halvårsskiftet.

2020-04-06
Regulatorisk

Prolight Diagnostics AB offentliggjorde den 2 april 2020 klockan 15:49 CEST bolagets årsredovisning för 2019. Bolaget kompletterar det tidigare pressmeddelandet med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

2020-03-19
Regulatorisk

Vi får nu leveranser av instrumentdelar från leverantörer som åter öppnat sin tillverkning efter att tidigare restriktioner till följd av Covid- 19 har upphört.

<<
1
2
3
...
10
>>

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.