Nyheter

Potentiella industripartners positiva till fortsatta diskussioner

Prolight Diagnostics har inlett en dialog med flera industripartners angående bolagets POC (Point of Care) plattform.

-Det är glädjande att responsen är positiv från flera av dessa möjliga industripartners, vilka alla har önskemål om fortsatta diskussioner. Det har även uttryckts önskemål om att inkludera fler biomarkörer, förutom högkänsligt troponin, för att kunna testa fler markörer samtidigt sk multiplex, säger Ulf Bladin, Prolight Diagnostics VD.

Marknadens positiva återkoppling ger en stark indikation att utveckla fler biomarkörer än högkänsligt troponin på bolagets plattform. För att lyckas integrera alla individuella funktioner och vidareutveckla det existerande POC systemet med multiplex kommer det att krävas planering, ytterligare resurser och investeringar, detta tillsammans med potentiella industripartners.

- Prolight kommer att genomföra en marknadsanalys för att kunna föreslå bästa vägen framåt för bolaget. Parallellt kommer styrelsen att tillsammans med TTP (The Technology Partnership) utvärdera hur mycket kapital, resurser och tid som kommer att krävas för att på en och samma plattform kunna starta fas 3 med högkänsligt troponin och även inkludera multiplex. Allt för att bolagets POC system ska bli så attraktivt som möjligt för en framtida samarbetspartner och köpare, säger Masoud Khayyami, styrelseordförande i Prolight Diagnostics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics AB (publ)
Tel: +46 (0)72 858 40 88.
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Se även hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 kl 10.30.

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, intensivvårdsavdelningar etc. vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POC området uppgick 2017 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

2020-11-17
Regulatorisk

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

2020-08-28
Regulatorisk

Prolight Diagnostics halvårsrapport 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

2020-07-30
Regulatorisk

Prolight Diagnostics har, som tidigare meddelats, åtagit sig att som kvittning mot fordran emittera aktier till brittiska samarbetspartnern The Technology Partnership. Den 29 juli 2020 beslutade styrelsen därför om en riktad nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från årsstämman i maj 2020. Detta är även bakgrunden och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer TTP.

2020-07-09
Regulatorisk

Prolight Diagnostics har, som tidigare meddelats, åtagit sig att som kvittning mot fordran emittera aktier till brittiska samarbetspartnern The Technology Partnership. Den 8 juli 2020 beslutade styrelsen därför om en riktad nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från årsstämman i maj 2020. Detta är även bakgrunden och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer TTP.

2020-06-26
Regulatorisk

Som tidigare meddelats (2020-04-15) kommer Maria Holmlund sluta som VD för Prolight Diagnostics vid halvårsskiftet, för att gå i pension. Hon kommer då att efterträdas av Ulf Bladin, idag styrelsemedlem i Prolight Diagnostics.

1
2
...
7
>>

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.