Nyheter

Nyemission i Prolight Diagnostics inbringar ca 23 Mkr inför förestående listning på NGM Nordic MTF

Styrelsen i Prolight Diagnostics AB fattade den 4 november 2016, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 31 070 849 aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt med en uttalad ambition att erhålla teckningar från allmänheten som ett led i att uppnå god spridning i ägandet. Teckningskursen var 0,75 kr per unit. Emissionen tecknades till ca 90 % inkluderande garantikonsortiet som tas i anspråk och medför att emissionen inbringar ca 21 Mkr. Därutöver genomförs en riktad emission till motsvarande villkor som inbringar 1,85 Mkr. Avtalade kvittningar av ersättningar till garanterna i garantikonsortiet genomförs med 3 384 000 units.

Utfallet av emissionen innebär att Prolight Diagnostics kan starta upp den planerade studien tillsammans med sin brittiska partner TTP.

"Det är glädjande att emissionen har genomförts på ett sätt som möjliggör uppstart av utvecklingsarbetet tillsammans med vår engelska partner.

Vi hälsar de ca 450 nya aktieägarna som tillkommer i samband med emissionen hjärtligt välkomna. Listningsprocessen vid NGM Nordic MTF kommer på basis av genomförd spridning att fortgå planenligt med formell ansökan under januari 2017", säger Prolight Diagnostics VD Maria Holmlund.

Teckningstiden löpte mellan den 18 November - 6 December 2016. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med ca 3 405 066 kr och kommer därefter att uppgå till ca 5 556 125 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till ca 55 561 254 st. fördelade på drygt 550 aktieägare. Genom företrädesemissionen och den kompletterande riktade emissionen tillförs bolaget ca 23 Mkr före emissionskostnader. Mindre korrigeringar kan komma att ske i samband med emissionens registrering.

Avräkningsnotor kommer att tillsändas samtliga tecknare där anvisningar om betalning framgår. Tecknare kommer efter att likviden erlagts erhålla BTU:er levererade till angiven depå eller VP-konto. Dessa BTU:er kommer senare, så snart emissionen har registrerats, att omvandlas till aktier och teckningsoptioner.

G&W Fondkommission har agerat som Prolight Diagnostics finansiella rådgivare och Aktieinvest har tjänstgjort som emissionsinstitut. Advokatfirman Delphi har bistått i Due Diligence processen.

Lund den 9 December 2016

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnsotics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid sk Point of Care testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.

2017-05-15

Den 15 maj beslutade styrelsen i Prolight Diagnostics AB om nyemission av aktier enligt bemyndigande från extra bolagsstämma i december 2016.

2017-05-10

Utvecklingsarbetet med The Technology Partnership i Cambridge startades i januari.

Vi kan nu konstatera att den viktigaste mätparametern i vårt framtida test för hjärtinfarkt - testets känslighet, som ger möjlighet att mäta mycket låga koncentrationer av troponin - utvecklas väl i linje med projektets förväntningar och med hjärtdiagnostik-marknadens satta kriterier.

2017-04-19

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499, kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 maj 2017 kl. 13.00, hos G&W Fondkommission, Kungsgatan 3 i Stockholm. 

2017-03-29
Regulatorisk

Den 23 februari beslutade styrelsen i Prolight Diagnostics AB om nyemission av aktier enligt bemyndigande från extra bolagsstämma i december 2016.

2017-03-29

Parallellt med det utvecklingsarbete som startades i början av detta år etablerar företaget löpande kontakter med kliniker verksamma inom området.

2017-03-22
Regulatorisk

Nordic Growth Market NGM AB listar Prolight Diagnostics AB (publ) aktier och teckningsoptioner på Nordic MTF med första handelsdag den 31 mars 2017.

2017-02-24
Regulatorisk

Finansiella nyckeltal

  • Omsättningen 2017 uppgick till 0 kronor (0) och årets resultat blev - 2,0 MSEK (-2,1).
  • Likvida medel per 2016-12-31 uppgick till 23,2 MSEK (0,8)
2017-01-19
Regulatorisk

I början av januari genomfördes ett uppstartsmöte mellan The Technology Partnership, TTP, och Prolight Diagnostics AB,för att påbörja den första fasen av det planerade utvecklingsarbetet. Mötet var konstruktivt och positivt och arbetet pågår nu enligt överenskommen plan, för att möta uppsatta milstolpar, mål och tidslinjer.

<<
1
...
4
5
6
7
>>

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.