Nyheter

Marknadsundersökning med beslutsfattare delar vår uppfattning om det kommande systemets fördelar, efter färdigutveckling

Vi har nu slutfört en marknadsundersökning där vi intervjuat beslutsfattare inom vårt fokusområde.

Intervjuerna har utförts både enskilt och i grupp, där Point of Care koordinatorer och specialistläkare inom kardiologi och akutvård har gett sina synpunkter på vårt produktkoncept, både övergripande och i detalj.

Studien är gjord i UK, en av de största POC marknaderna i Europa som även är tongivande i internationella sammanhang.

Undersökningen visar att tänkta målgrupper och beslutsfattare delar vår uppfattning om det kommande systemets fördelar, efter färdigställd utveckling.

Några av ämnesområdena för vår diskussion i relation till vårt produktkoncept har varit : förväntningar på ett idealt POC system - kriterier för högkänsligt troponin - kostnadseffektivitet i relation till pris och prestanda - säkerhet och konfigurering - beslutsprocess för att ändra rutin och ta in ett nytt test - kvalitetskontroll - reducering av servicebehov . Samsynen bland deltagarna var stor och vi har även fått värdefull input på detaljnivå vad gäller justeringar inför färdigutveckling.

Vi har nu säkerställt att kundbehoven kommer att mötas av de som kommer att utföra testen , ( tidigare genomförd undersökning) , POC koordinatorerna - vilka koordinerar användning inom tex. ett sjukhusområde och deltar i beslutsfattande om införande av nya tester , samt akutläkare och kardiologer - de som kommer att ta beslut baserat på testresultaten.

Vi har även startat diskussionen om ytterligare framtida markörer med deltagarna i undersökningen, vilken också den visade på stor samsyn.

2019-03-08

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.

2019-05-16
Regulatorisk

Prolight Diagnostics AB höll torsdagen den 16 maj klockan kl. 13.00 2019 årsstämma, hos T-House Stureplan , Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

2019-05-16
Regulatorisk

De senaste månadernas arbete med att utveckla Prolights banbrytande plattform inom point-of-care diagnostik för i första hand diagnos av hjärtinfarkt har resulterat i flera väsentliga framsteg. Resultaten har gett nya och värdefulla data baserat på innovativ utveckling av analysprocessen. Utvecklingen har lett fram till två nya patentansökningar relaterade till metod och applikation, vilka nu inlämnats av teknologipartnern TTP för Prolights räkning till "The Intellectual Property Office" i UK. Det är bolagets bedömning att dessa framsteg väsentligt ökar produktens kommersiella värde. Intentionen är att under det närmaste året komplettera med ytterligare patentansökningar.

2019-04-11
Regulatorisk

Rättelse avser datum under rubrik Anmälan m.m., samt under rubrik Förvaltarregistrerade aktier , där datum som angetts ska vara fredagen den 10 maj ( och inte torsdagen den 9 maj vilket tidigare felaktigt angetts) . Korrekt kallelse återfinns nedan.

2019-04-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 13.00, hos T-House Stureplan, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

1
2
...
7
>>

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.