Nyheter

Kvittningsemission till TTP beslutad

Prolight Diagnostics har, som tidigare meddelats, åtagit sig att som kvittning mot fordran emittera aktier till brittiska samarbetspartnern The Technology Partnership. Den 29 juli 2020 beslutade styrelsen därför om en riktad nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från årsstämman i maj 2020. Detta är även bakgrunden och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer TTP.

Teckningskursen är 2,5695 kr per aktie. Kursen beräknas enligt avtalet med TTP som genomsnittskurs de senaste 10 affärsdagarna inkluderat den dag TTP:s faktura förföll (29 juli). Bolagets aktiekapital ökar genom nyemissionen av 242 049 aktier med 24 204,90 kr. Utspädningen blir ca 0,19 % för befintliga aktieägare.

Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Prolight Diagnostics att uppgå till 128 204 183 st.

TTP och Prolight Diagnostics samarbetar med avsikt att utveckla en ny testplattform för Point of Care-testning (POCT). Som första projekt pågår utveckling av ett högkänsligt Troponin-test, till stöd för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt.

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Ulf Bladin (VD), telefon: +46 (0) 72 858 40 88.
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.30 den 30 juli 2020.

Om Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s.k. Point of Care-testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "Micro Elisa" för Point of Care-testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2018 till mellan 18 och 24 miljarder USD och är i stark tillväxt.

Filer för nedladdning
2020-05-20
Regulatorisk

Prolight Diagnostics AB höll onsdagen den 20 maj 2020 klockan kl. 10.00 årsstämma, hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

2020-05-14
Regulatorisk

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för Q1 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se

2020-04-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 10.00 hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistreringen börjar kl. 09.30.

2020-04-15
Regulatorisk

Maria Holmlund har av personliga skäl beslutat att avsluta sitt uppdrag som VD för Prolight Diagnostics AB, hon går i pension. Hon kvarstår i tjänst till halvårsskiftet.

2020-04-06
Regulatorisk

Prolight Diagnostics AB offentliggjorde den 2 april 2020 klockan 15:49 CEST bolagets årsredovisning för 2019. Bolaget kompletterar det tidigare pressmeddelandet med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

2020-03-19
Regulatorisk

Vi får nu leveranser av instrumentdelar från leverantörer som åter öppnat sin tillverkning efter att tidigare restriktioner till följd av Covid- 19 har upphört.

<<
1
2
3
...
7
>>

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.