Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics

Prolight Diagnostics AB höll torsdagen den 1 december klockan 16.00 2016 extra bolagsstämma på Grev Turegatan 35, c/o Kanton, 114 38 Stockholm.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen, vilka presenterats på företagets hemsida.

Stämman beslöt att nuvarande bolagsordnings §4 och §5 ändras till lydelse enligt nedan för att möjliggöra ytterligare emissioner .

§ 4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 aktier och högst 120 000 000 aktier.

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att styrelsen fattar beslut om nyemission som gör det möjligt att registrera ändringar enligt ovan.

I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital beslutade stämman, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om, vid ett eller flera tillfällen, emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av eller innebär utgivande av högst 30 miljoner aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens beslut får förenas med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet ska gälla i tillägg till det bemyndigande som lämnades av årsstämman.

2016-12-02

För ytterligare information kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnsotics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid sk Point of Care testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.

2019-05-16
Regulatorisk

Prolight Diagnostics AB höll torsdagen den 16 maj klockan kl. 13.00 2019 årsstämma, hos T-House Stureplan , Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

2019-05-16
Regulatorisk

De senaste månadernas arbete med att utveckla Prolights banbrytande plattform inom point-of-care diagnostik för i första hand diagnos av hjärtinfarkt har resulterat i flera väsentliga framsteg. Resultaten har gett nya och värdefulla data baserat på innovativ utveckling av analysprocessen. Utvecklingen har lett fram till två nya patentansökningar relaterade till metod och applikation, vilka nu inlämnats av teknologipartnern TTP för Prolights räkning till "The Intellectual Property Office" i UK. Det är bolagets bedömning att dessa framsteg väsentligt ökar produktens kommersiella värde. Intentionen är att under det närmaste året komplettera med ytterligare patentansökningar.

2019-04-11
Regulatorisk

Rättelse avser datum under rubrik Anmälan m.m., samt under rubrik Förvaltarregistrerade aktier , där datum som angetts ska vara fredagen den 10 maj ( och inte torsdagen den 9 maj vilket tidigare felaktigt angetts) . Korrekt kallelse återfinns nedan.

2019-04-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 13.00, hos T-House Stureplan, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

2019-03-08

Vi har nu slutfört en marknadsundersökning där vi intervjuat beslutsfattare inom vårt fokusområde.

2019-02-28
Regulatorisk

Prolight har nu engagerat ytterligare specialistkompetens för att förstärka bolagets fortsatta utveckling.

1
2
...
7
>>

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.