Nyheter

Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad

Den 10 juni beslutade styrelsen i Prolight Diagnostics AB om nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman i maj 2020. Bolaget har som tidigare meddelats åtagit sig att emittera aktier till The Technology Partnership, vilka därmed kvittas mot fordran. Detta är även skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 48 337,10 kr genom nyemission av 483 371 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer TTP. Teckningskurs är 2,4175 kr per aktie. Kursen beräknas enligt avtalet som genomsnittskurs de senaste 10 dagarna inkluderat den dag faktura förföll (4 juni). Utspädningen blir ca 0,38 % för befintliga aktieägare. Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier att uppgå till 127 741 456 st.

TTP och Prolight Diagnostics samarbetar, i syfte att utveckla en ny testplattform för Point of Care Testning (POCT). Som första analys pågår utveckling av ett högkänsligt Troponin-test, till stöd för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt.

11 juni 2020

För ytterligare information kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 11 juni 2020.

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s.k. Point of Care-testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "Micro Elisa" för Point of Care-testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2018 till mellan 18 och 24 miljarder USD och är i stark tillväxt.

2021-05-05
Regulatorisk

Finansiell översikt första kvartalet

Första kvartalet

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 (-) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1 460 (-1 463) TSEK.
  • Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 250 (-824) TSEK.
2021-03-31
Regulatorisk

PUNKT 8: Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan suppleanter.

2021-03-12

Välkommen till Prolight Diagnostics investerarbrev där vi vill ge dig en inblick i bolaget! Den här gången har vi ställt ett antal frågor till Ulf Bladin, bolagets VD sedan ett drygt halvår. Vi ger också en kort kommentar från vår styrelseordförande Masoud Khayyami gällande den ryktesspridning som vi upplevde för ett par veckor sedan.

2021-02-10
Regulatorisk

Finansiell översikt över fjärde kvartalet och helåret 2020

2020-11-17
Regulatorisk

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

1
2
...
10
>>

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.