Nyckeltal

Tredje kvartalet, 2021

Övriga rörelseintäkter uppgick till 30 (278) TSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till -1 949 (-845) TSEK.
Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 780 (4 197) TSEK. 

Nio månader, jan - sep 2021

Övriga rörelseintäkter uppgick till 79 (463) TSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till -5 540 (-2 883) TSEK.
Resultat per aktie: -0,04 (-0,02) SEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 661 (1 712) TSEK.
Likvida medel uppgick till 45 420 (59 607) TSEK per 30 september 2021.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Inga väsentliga händelser finns att rapportera under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Bolaget har efter periodens utgång mottagit en stäm- ningsansökan från en tidigare VD som lämnade bolaget 2016. Bolagets inställning i frågan har inte förändrats sedan bolagets uttalande 17 november 2020.

Ägandet av fyra patentansökningar har övertagits av Prolight Diagnostics Enligt överenskommelse med Prolight Diagnostics teknologipartner TTP plc (The Technology Partnership) har Prolight Diagnostics övertagit ägandet av fyra patentansökningarna och driver nu processen vidare för dessa ansökningar i PCT i respektive nationell fas.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.