Nyckeltal

Andra kvartalet, 2021
Övriga rörelseintäkter uppgick till 48 (184) TSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till -2 132 (-574) TSEK.
Resultat per aktie: -0,01 (-0,00) SEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 631 (861) TSEK.

Första halvåret, 1 jan- 30 jun 2021
Övriga rörelseintäkter uppgick till 49 (185) TSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till -3 591 (-2 038) TSEK.
Resultat per aktie: -0,02 (-0,02) SEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 881 (-2 486) TSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
Inga väsentliga händelser finns att rapportera under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens slut
Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens slut.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.