Nyckeltal

Första kvartalet

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 (-) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1 460 (-1 463) TSEK.
  • Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 250 (-824) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 1 januari - 31 mars 2021
Valberedningen föreslog beslut om omval av samtliga styrelseledamöter: Ingemar Kihlström, Maria Holmlund, Ulf Bladin och Masoud Khayyami. Masoud Khayyami har avböjt omval som ordförande. Valberedningen föreslog Ingemar Kihlström som ny ordförande i styrelsen.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.