Finansiell översikt 2020

Fjärde kvartalet

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 361 (94) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 417 (-754) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 228 (-494) TSEK.

 

Helåret 2020

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 824 (163) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 300 (-4 132) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,04 (-0,04) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var - 6 517 (-4 295) TSEK

 

Väsentliga händelser under 2020

 

Första kvartalet

 • Beslut om avtalsmässig kvittningsemission till TTP. Den 19 februari beslutade styrelsen om nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman i maj 2019. Bolaget har som tidigare meddelats åtagit sig att emittera aktier till The Technology Partnership (TTP), vilka därmed kvittas mot fordran. Detta är även skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

 • Coronavirus försenar avslut av pågående utvecklingsfas. Coronavirusets spridning ledde till tillfälliga nedstängningar av fabriker i Kina vilket påverkat Prolight genom försenade leveranser av instrumentdelar. Även testningen av systemen blev försenad och bolaget fick göra ett avsteg från den tidigare kommunicerade planen gällande inledningen av fas 3. Vidare påverkades en del personer knutna till Prolights projekt i Storbritannien av landets restriktioner för att minska smittspridningen.

 

Andra kvartalet

 • Prolight Diagnostics ansökte om ett patent avseende en innovativ lösning för direkt användning av provtagningsröret i den automatiserade processen.

 

 • Spridningen av covid-19 orsakade försenat avslut av fas 2.

 

 • Vid årsstämman den 20 maj beslutades om omval av styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami och Maria Holmlund samt nyval av styrelseledamot Ulf Bladin. Masoud Khayyami valdes till ny styrelseordförande.

 

 • Maria Holmlund avslutade sitt uppdrag som VD för att gå i pension. Ulf Bladin, sedan tidigare styrelsemedlem, presenterades som ny VD den 26 juni.

 

 • Två riktade avtalsmässiga kvittningsemissioner mot fordran till samarbetspartnern TTP genomfördes.

 

Tredje kvartalet

 • En riktad kontant nyemission om 20 900 000 stamaktier har genomförts framgångsrikt och bolaget har därigenom tillförts cirka 55 mkr före avdrag för emissionskostnader.

 

 • Fas 2 av bolagets produktutveckling av instrument och testkort har avslutats med positiva resultat.

 

 • Två riktade avtalsmässiga kvittningsemissioner har genomförts mot fordran till samarbetspartnern TTP.

 

Fjärde kvartalet

 • Bolaget inledde dialog med flera industripartners angående bolagets POC (Point of Care) plattform. Potentiella industripartners positiva återkoppling ger en stark signal att utveckla fler biomarkörer, förutom högkänsligt troponin, för att kunna testa fler markörer samtidigt, så kallad multiplex.

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.