Valberedning

Valberedningen utses i samråd med de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden och övrig tillförlitlig ägarinformation i enlighet med årsstämmans beslut.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och arvode till revisorer samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.

Valberedningen i Prolight Diagnostics AB (publ.) består av ordförande Christer Sjödoff samt ledamöterna Jan Karlsson och Masoud Khayyami utsedda i enlighet med de beslut som årsstämman fattat.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
Prolight Diagnostics AB (publ)
Gasverksgatan 3A
222 29 Lund

Eller per e-post till: valberedningen@prolightdiagnostics.se