Valberedning

Valberedningen utses i samråd med de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden och övrig tillförlitlig ägarinformation i enlighet med årsstämmans beslut.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och arvode till revisorer samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2021 i Prolight Diagnostics AB (publ.) består av ordförande Christer Sjödoff, som representerar eget innehav i Cardeon AB, utsedd i enlighet med de till röstetalet största aktieägarna. Övriga ledamöter är Fredrik Nilsson som representerar eget innehav, utsedd i enlighet med de till röstetalet största aktieägarna. Roger Jensen, som representerar Ålandsbanken i ägares ställe, utsedd i enlighet med de till röstetalet största aktieägarna.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
Prolight Diagnostics AB (publ)
Gasverksgatan 1
222 29 Lund

Eller per e-post till: valberedningen@prolightdiagnostics.se 

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 24 mars.

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.