Bolagsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden samt behandlas andra lagstadgade ärenden.

Årsstämma 2021

Prolight Diagnostics AB höll årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin genomfördes stämman via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. 

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Valberednings fullständiga förslag

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär poströstning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.