Bolagsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden samt behandlas andra lagstadgade ärenden.

Årsstämma 2020

Årsstämman ägde rum onsdagen den 20 maj 2020 kl.10.00 hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Presentation från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Förslag till beslut om principer för tillsättande av en valberedning

Förslag till beslut avseende val av styrelse samt revisor eller revisionsbolag

Fullmaktsformulär

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.