Bolagsordning

§1.       FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Prolight Diagnostics AB. Bolaget är publikt (publ). 

§ 2.      BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av finkemikalier samt bioteknisk forskning och utveckling inom enzymhantering och biosensorer, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3.      STYRELSENS SÄTE
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 4.      AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 14 500 000 kronor och högst 58 000 000 kronor.

§ 5.      ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 145 000 000 aktier och högst 580 000 000 aktier.

§ 6.       STYRELSE
Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst sju (7) suppleanter vilka väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7.       REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med högst två suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§8.       BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och, i förekommande fall,
 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

§ 9. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 10. ANMÄLAN TILL STÄMMA
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11. FULLMAKTSINSAMLING SAMT POSTRÖSTNING
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§12.RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 13. PLATS FÖR BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma ska förutom i Lund kunna hållas i Stockholm.

§ 14. INFÖRANDE AV AVSTÄMNINGS FÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontotöring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utföra de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).