Nyemission juni 2018

Nyemission juni 2018

Utfall nyemission

Sammanfattning av erbjudandet

Företrädesrätt: Tretton (13) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) Units. Varje bef. aktie ger en uniträtt och 13 st uniträtter ger rätt att teckna 3 Units till kurs 2,25 kr/Unit.

En Unit består av en aktie och en teckningsoption (TO3). Tre (3) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar innehavaren att under perioden 1 februari t o m 28 februari 2019 teckna ytterligare en ny aktie för 2,85 SEK/st.

Emissionsbelopp vid full teckning är ca 40 MSEK före emissionskostnader. Vid fulltecknad emission kan upp till 17 683 704 aktier och 17 683 704 teckningsoptioner av serie TO3 komma att emitteras. Garanter i emissionen skall ersättas via kvittning mot nyemitterade Units till samma villkor. Därtill avses senare att beslutas om kvittning av delar av ersättningen till Bolagets finansiella rådgivare.

Emissionen är garanterad upp till ca 85 % av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission. Garantiförbindelser har säkerställts genom sedvanliga garantiavtal, inga säkerheter har i samband med detta ställts eller likvida medel deponerats för uppfyllandet av dessa garantiåtaganden. Muntliga utfästelser om teckning uppgående till totalt minst 2,5 Mkr har erhållits från bolagsledning, styrelse samt större aktieägare.

Teckningstid är den 4 juni t o m den 20 juni 2018. Avstämningsdag den 31 maj 2018. Första dag för handel exklusive rätt till deltagande i emissionen är den 30 maj 2018. Utfallet av emissionen beräknas att offentliggöras omkring den 26 juni 2018.

Investeraravdrag

Investeraravdraget innebär att den som är fysisk person och förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek när det bildas eller vid en nyemission kan få dra av hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Prolight Diagnostics genomför en nyemission i juni 2018. Prolight Diagnostics bedömer att företagets kriterier för investeraravdrag är uppfyllda.

Läs mer