Företrädesemission 7-22 mars 2022

Prolight Diagnostics utvecklar innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point-of-Care Testing (POCT) och vår ambition är att utveckla de främsta och innovativa patientnära testsystemen på marknaden, inte bara för hjärtmarkörer som högkänsligt troponin. Utan även för många andra kliniskt viktiga områden och för multiplex – möjligheten att testa flera biomarkörer samtidigt. Tidigare i år förvärvades det brittiska bolaget Psyros Diagnostics vars innovativa teknik öppnar upp möjligheter att utveckla nya patientnära tester inom olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier. Vi har en global växande point-of-care marknad som uppgick till 29,1 miljarder USD år 2020. Behovet av patientnära testning förväntas öka till 51,8 miljarder USD år 2027 och vi bedömer oss vara mycket väl positionerat för att kunna bli en av de starkaste aktörerna på denna marknad.

Den 7 till 22 mars 2022 genomförs en partiellt garanterad företrädesemission. Emissionen omfattar 111 828 135 units motsvarande cirka 77 MSEK före emissionskostnader och är garanterad till cirka 80 procent. Emissionen syftar främst till att tillföra resurser för fortsatt utveckling av Psyros Diagnostics banbrytande POC teknik för digital immunanalys och integrering i Prolight Diagnostics produkterbjudande. Medel kommer också att användas för fortsatt utveckling av Prolight Diagnostics PLD MicroFlex-plattform för distributed testing i linje med att inkludera fler biomarkörer och att kunna testa fler markörer samtidigt, så kallad multiplex. Förvärvet av Psyros Diagnostics sker till fullo med nyemitterade aktier.

Styrkor med den förvärvade tekniken

I tillägg till den existerande PLD MicroFlex plattformen:

- En helt ny, innovativ POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod.

- Den patentsökta tekniken, som har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer.

- Systemet består av ett lätthanterligt testkort och en mobil analysenhet. Inga dyra komponenter eller dyra förbrukningsvaror krävs, vilket möjliggör en låg produktionskostnad.

- Ytterligare positivt är att svarstiden är mycket attraktiv, 10 minuter eller mindre.

- Den nya banbrytande tekniken öppnar även upp möjligheter att kunna utveckla nya POC tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra med hög precision på specialiserade laboratorier.

- Möjliga framtida kliniska områden är inom neuropatologi (demens, traumatiska hjärnskador), dysfunktioner i immunsystemet (sepsis, autoimmuna sjukdomar) och virusdetektion.

- Med denna unika POC immunanalys kan känslighet och noggrannhet bli lika god eller bättre än PCR tester som idag utförs på de stora labbinstrumenten för att upptäcka smittsamma viruspartiklar som covid. Den stora och högst betydande skillnaden är att svarstiden kan uppgå till endast 10 minuter eller mindre på Psyros Diagnostics POC plattform.

- Med Psyros Diagnostics nyskapande POC teknik finns möjlighet att testa helt olika biomarkörer med hög känslighet och noggrannhet på ett och samma POC instrument.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet

Erbjudandet avser Units och nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Units

Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5. Teckningsoptionen av serie TO4 ger för varje två (2) optioner rätt att under februari 2023 teckna en ny aktie till kurs 0,95 SEK. Teckningsoptionen av serie TO5 ger för varje tre (3) optioner rätt att under februari 2024 teckna en ny aktie till kurs 1,20 SEK.

Emissionsvolym

Totalt omfattar Erbjudandet högst 111 828 135 Units och tillför Bolaget högst cirka 77,2 MSEK före uppskattade emissionskostnader och kostnader för garantiåtaganden. Alla kostnader ersätts kontant. Vid överteckning har Bolaget möjlighet att besluta om emission av ytterligare högst 21 735 000 Units på samma villkor som i Erbjudandet motsvarande cirka 15 MSEK.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för rätt till deltagande är den 3 mars 2022.

Teckningstid

Teckningstiden för Erbjudandet är 7 mars till och med 22 mars 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, detta ska ske senast sista dagen i teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 22 mars 2022.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,69 SEK per Unit. Minsta teckningspost är en (1) Unit. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Observera att teckning kan endast ske via bank eller annan förvaltare.

Tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 80 procent av Erbjudandet.

Dokument

Prospekt

Teaser

Anmälningssedel utan företräde

Varför delta i emissionen?

• En global växande POC marknad som uppgick till 29,1 miljarder USD 2020. Behovet av patientnära testning förväntas öka till 51,8 miljarder USD år 2027.

• Prolight Diagnostics kan bli ett helt unikt bolag inom POC testing och är mycket väl positionerat för att kunna bli en av de starkaste aktörerna på POC marknaden.

• Vi planerar att utveckla de främsta och innovativa POC systemen på marknaden, inte bara för hjärtmarkörer som högkänsligt troponin utan även för många andra kliniskt viktiga områden och för multiplex – möjligheten att testa flera biomarkörer samtidigt.

• Psyros Diagnostics innovativa teknik öppnar upp möjligheter att utveckla nya POC tester inom olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier.