Previous general meetings

Documents are only available in Swedish

Extraordinary general meeting 24 February 2022

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) ("Bolaget") ägde rum i Lund den 24 februari 2022.

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Styrelsens fullständiga förslag till beslut (företrädesemission)

Förslag till ny bolagsordning

Fullmaktsformulär

Bilaga A Teckningsoptionsvillkor TO4, 2022-2023

Bilaga B Teckningsoptionsvillkor TO5, 2022-2024

Annual general meeting 2021

Kommuniké från årsstämma (Bulletin from the annual general meeting)

Protokoll från årstämma (Minutes kept at the annual general meeting)

Kallelse till årsstämma (Notice to attend the annual general meeting)

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Valberednings fullständiga förslag (The nomination committee's proposal)

Fullmaktsformulär (Power of attorney Form)

Anmälan och formulär poströstning (Mail voting form)

Annual general meeting 2020

Kommuniké från årsstämma

Presentation från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Förslag till beslut om principer för tillsättande av en valberedning

Förslag till beslut avseende val av styrelse samt revisor eller revisionsbolag

Fullmaktsformulär

Annual general meeting 2019

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Presentation

Annual general meeting 2018

Årsstämma hölls onsdagen den 16 maj 2018 kl. 13.00, hos Helio Hötorget, Sveavägen 9-11 i Stockholm.

Bilaga A (punkt 13)

Bilaga B (punkt 13)

Styrelsens i Prolight Diagnostics AB (publ) fullständiga förslag till beslut den 16 maj 2018 (punkt 13)

Styrelsens i Prolight Diagnostics AB (publ) fullständiga förslag till beslut den 16 maj 2018 (punkt 12)

Årsredovisning

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Kommuniké från årsstämma

Presentation

Annual general meeting 2017

Kommuniké från årsstämma

Presentation på årsstämman

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2016

Extraordinary general meeting 1 december 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär

Annual general meeting 2016

Kallelse till årsstämma
Fullständigt förslag - Införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner
Styrelsens fullständiga förslag - Antagande av ny bolagsordning
Styrelsens fullständiga förslag - Bemyndigande för styrelsen
Årsredovisning & Revisionsberättelse 2015
Fullmaktsformulär till årsstämma