Snabbare, precis diagnostik för effektivare sjukvård

Allt fler tester flyttas från de stora sjukhuslaboratorierna, närmare patienten. Behovet av säkra, precisa och snabba tester kommer att öka. En ökad befolkningsålder och högre förekomst av kroniska sjukdomar innebär större belastning på sjukvården. Det krävs att vården hittar nya, innovativa och mer effektiva sätt att klara av denna belastning.

Point-of-care

Prolight Diagnostics Point-of-care (POC) system utvecklas för en mer effektiv, flexibel och patientnära diagnostisering. Systemet strävar efter att erbjuda vården en möjlighet att i ett tidigt diagnosskede urskilja patienter som snabbt behöver vård från patienter som exempelvis inte drabbats av hjärtinfarkt. En snabbare patientprioritering innebär ett bättre patientflöde på sjukhusen, eftersom patienter kan bli diagnostiserade och korrekt behandlade tidigare i vårdkedjan. På så sätt kan sjukvården spara både tid, pengar och resurser.

Aktien

Kortnamn för aktien: PRLD

ISIN-kod för aktien: SE0003618230

Strategiskt viktigt förvärv

Prolight Diagnostics som utvecklar innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) tecknade i januari 2022 ett avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics. Den 1 mars 2022 tillträdde Prolight aktierna i Psyros.

Ambitionen är att tillsammans utveckla de främsta och innovativa Point of Care (POC) systemen med möjlighet att möta både marknadens växande behov av snabb, enkel och effektiv patientnära testning och kraven på långsiktig konkurrenskraft. Under de senaste åren har behovet av säkra och precisa patientnära testsystem ökat kraftigt inom vården, inte minst under covid-pandemin.

Styrkor med Psyros banbrytande teknik

  • En helt ny, innovativ POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod.

  • Den patentsökta tekniken, som har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer.

  • Systemet består av ett lätthanterligt testkort och en mobil analysenhet. Inga dyra komponenter eller dyra förbrukningsvaror krävs, vilket möjliggör en låg produktionskostnad.

  • Ytterligare positivt är att svarstiden är mycket attraktiv, 10 minuter eller mindre.

  • Med Psyros Diagnostics nyskapande POC teknik finns möjlighet att testa helt olika biomarkörer med hög känslighet och noggrannhet på ett och samma POC instrument.
Spela videoklipp

POC (Point-of-care)

POC (Point-of-care) tester genomförs nära patienten, utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet och underlättar både för vårdgivare och vårdtagare. Genom ett enkelt blodprov kan diagnos fastställas med ett litet mobilt instrument, där patienten befinner sig. Resultat kan diskuteras direkt i anslutning till provtagningen.

"Vi har på kort tid lyckats integrera Psyros i vår nya koncern och blivit ännu starkare."

Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics

En attraktiv POC plattform

Ambitionen är att vår POC plattform ska erbjuda samma precision som analyser på centrala laboratorier, men med en betydligt kortare analystid. Målsättningen med vår plattform är att kunna ge analyssvar efter cirka 10 minuter. Denna svarstid kan jämföras med analyser som skickas till de traditionella laboratorierna, där resultat kan dröja timmar, upp till dagar innan resultat finns tillgängligt för läkare. Snabbare analyssvar kan bidra till säkrare patientprioriteringar och bättre patientflöde.

Vårt POC system består dels av högteknologiskt utvecklade testkort, som kommer att vara förpreparerade med reagens för den biomarkör som testet avser att mäta, och dels av ett innovativt flyttbart bordsinstrument som analyserar och läser av respektive testkort.

Under 2020 har vi framgångsrikt utvecklat POC systemet med den första biomarkören, högkänsligt troponin. Tack vare vår nya innovation kan blodprovstagningsröret nu integreras direkt i den automatiserade processen. De flesta metoder som finns på marknaden idag kräver manuell hantering i någon form, som pipettering, centrifugering och spädning. Med vårt system kan dessa manuella steg elimineras och vi kan erbjuda en enklare och automatiserad analysprocess.

I dialog med möjliga industripartners

Prolight Diagnostics har under slutet av 2020 inlett dialoger med flera möjliga industripartners angående bolagets POC plattform. Responsen är positiv från flera av dessa och fortsatta diskussioner pågår. Det har även uttryckts önskemål om att inkludera fler biomarkörer för att kunna testa fler markörer samtidigt – så kallad multiplex.

Marknadens positiva återkoppling ger en stark indikation att utveckla fler biomarkörer än den befintliga, högkänsligt troponin, på bolagets plattform. För att lyckas integrera alla individuella funktioner och vidareutveckla bolagets existerande POC plattform med fler biomarkörer och multiplex krävs planering, ytterligare resurser och investeringar, detta tillsammans med potentiella industripartners.

Prolight Diagnostics som investering

Ökad efterfrågan av säkra POC tester

Covidpandemin har ökat efterfrågan av säkra Point-of-care (POC) tester som kan utföras nära patienten.

Vi fyller ett behov på marknaden

Ambitionen är att erbjuda marknaden innovativa analyser via POC testing, med samma höga precision som vid centrala laboratorium, men med förkortad analystid.

Rätt diagnos effektiviserar vården

Kortare analystider och snabbare analyssvar medför säkrare patientprioriteringar och bättre patientflöde. På så sätt kan sjukvården spara både tid, pengar och resurser.

Med potential att testa fler biomarkörer

I dialoger med flera industripartners angående bolagets POC plattform har önskemål framförts om att inkludera fler biomarkörer för att kunna testa fler markörer samtidigt s k multiplex.