Bolagsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden samt behandlas andra lagstadgade ärenden.

Årsstämma den 19 maj 2017

Årsstämman hölls fredagen den 19 maj 2017 kl 13.00 hos G&W Fondkommission, Kungsgatan 3 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Presentation på årsstämman

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2016

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.