Aktien

Prolight Diagnostic har gett ut aktier i ett aktieslag.

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 5 893 235,50 kr. Antalet aktier uppgår till ca 58 932 355 st, fördelade på drygt 550 aktieägare.

Handelsinformation

Prolight Diagnostics aktie och teckningsoption TO2 handlas på NGM Nordic MTF sedan den 31 mars 2017.

Se detaljerad handelsinformation på NGM

Kortnamn för aktien: PRLD-MTF
ISIN-kod för aktien: SE0003618230

Kortnamn för teckningsoption TO2: PRLD-MTF-TO2
ISIN-kod för teckningsoption TO2: SE0009268527

Teckningsoptioner

TO2

Varje tvåtal (2) teckningsoptioner av serie 2 (TO2) ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie á 0,90 SEK under tiden 1 februari - 28 februari 2018.

Förutom de teckningsoptioner som utgör en del av emissionen i december 2016, TO2, finns planer på ett optionsprogram till förmån för VD, ledande befattningshavare och till Bolagets Advisory Board. Detta optionsprogram skall ges ut till marknadsmässiga villkor och avses inte överstiga 1 450 000 st med rätt att teckna lika många aktier.

NGM Nordic MTF

Nordic MTF är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform (en MTF, Multilateral Trading Facility) är en handelsplattform i enlighet med MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.